Pazar , 21 Ekim 2018

Şamil İslam Ansiklopedisi

Caferi Sadık kimdir

CA’FER-İ SÂDIK (83-148/700-769) İmamiyye mezhebinin kabul ettiği oniki imamın altıncısı. Künyesi Câ’fer es-Sâdık Muhammed Bâkır b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebî Tâlib’tir. Babası, Muhammed Bâkır’ın yerine imamete geçmiştir. Oniki imamın altıncısıdır. Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinden sonra Peygamber çocukları siyasetle uğraşmamışlar; kendilerini ilme vermişlerdir. Bu evde yetişen Câ’fer de kendini ilme verdi; fıkıh, hadis, ve öteki şer’î ilimler yanında ... Devamını Oku »

Caferilik mezhebi hakkında bilgi

Caferiye Mezhebi nedir? İşte Caferilik mezhebi hakkında bilgi... Hz. Ali’nin torunlarından Câ’fer-i Sâdık (ö. 148/765)’ın etrafında toplanan ve onun ictihadlarına göre amel eden müslümanların bağlı oldukları siyasi ve fıkhî mezhep. İmâm Câ’fer, bütün Sünnîlerce, özellikle tasavvuf ehlince büyük bir velî olarak kabul edilir. O, kendisini ilme ve tefekküre vermiş, Ebû Hanîfe ve İmâm Mâlik gibi büyük müctehidler bile ondan faydalanmıştır. ... Devamını Oku »

Cahil ne demek

Cahil nedir, Cehalet nedir? İşte Cahil ve Cehalet anlamı ile hakkında bilgi. Cahil; Bilmeyen, iş bilmez, bilgisiz, tecrübesiz anlamlarına gelen ve halk arasında yol-yordam, ilim-irfandan haberdar olmayan kimse. Cahilin içinde bulunduğu hâle de cehalet denir. Ayrıca cehalet, ilmin karşısında olmak, bilmemek manasını taşır. İlim; bilmek, her şeyin en iyisi, en hayırlısı olduğu gibi; cehâlet de onun zıddı, her şeyin en ... Devamını Oku »

Cahiliye nedir

Cahiliye ne demek (Cahiliye dönemi nedir). İşte Cahiliye anlamı ile Cahiliye dönemi hakkında bilgi. Bilgisizlik, gerçeği tanımama. İslâm, tam bir aydınlık ve bilgi devri olduğu için, Arabistan’da İslâmiyet’in yayılmasından önceki devre, daha dar anlamı ile Hz. İsa’dan sonra peygamberimizin gelmesine kadar geçen zamana “cahiliyye” devri adı verilmiştir. Cahiliyye, insanın Allah’ı gereği gibi tanımaması, ona kulluk etmekten uzaklaşması, onun ilâhî hükümlerine ... Devamını Oku »

Caiz ne demek

Caiz nedir, Caiz değildir ne demek? İşte Caiz anlamı ile Caiz hakkında bilgi. Caiz; Yapılması mahzurlu olmayan, işlenmesi suç teşkil etmeyen şey. İzin verilen, müsaadeli, ruhsatlı, olur, olabilir, mümkün, kâbil, münasip gibi manalara gelir. Caiz görmek, uygun bulmak; Caiz olmak; yapılması mahzurlu olmamak, dînen yasaklanmamış olmak gibi anlamlarda kullanılır. Bunun tersi, caiz olmamak, yani yapılması mahzurlu olmak, doğru olmamak veya ... Devamını Oku »

Calut kimdir

Calut; Hz. Dâvud (a.s.) zamanında yaşamış, “Amâlika” kralının adıdır. “Amâlika” kavmi Akdeniz’in sahilinde, Mısır ile Filistin arasında yaşayan bir milletti. Amâlika kavminin kralı Câlut, Hz. Musa’nın vefatından sonraki bir dönemde İsrâiloğullarına saldırmış, onları yenerek, birçok esir ve kıymetli eşyalarını almış, ülkesine götürmüştü. Esirler içinde İsrâil krallarının bir çok prensi de bulunuyordu. Câlut sadece bunlarla kalmamış, geride kalan İsrailoğulları’na da ağır ... Devamını Oku »

Cehmiyye nedir

Cehmiyye ne demek yani Cehmiyye mezhebi nedir? İşte Cehmiyye fırkası hakkında bilgi. CEHMİYYE; Cebriyye mezhebinin önde gelen kollarından biridir. Cehmiyye fırkası, ismini kurucusu Cehm b. Safvân (ö. 128/745)‘dan almaktadır. Cehmi’den, mezhebler tarihi kaynaklarında çeşitli vesilelerle oldukça fazla söz edilmektedir. Cehm b. Safvan’ın hayat seyri ve şahsî görüşlerinin fırka üzerinde büyük etkisi vardır. Cehm b. Safvan, Halku’l-Kur’an (Kur’an’ın yaratılması) meselesinde, Kur’an-ı ... Devamını Oku »

Cerh ne demek

Cerh nedir? Cerh; Sesli, yüksek sesle söyleme, konuşma ve okuma anlamına gelir. Fatiha ve zammı sureyi namazda yüksek sesle okumaya “cehrî“, alçak sesle, içinden okumaya da “hâfî” denir. Cemaatle namaz kılarken, imamın akşam, yatsı namazlarının ilk iki rek’atında; sabah, cuma, bayram, vitir ve terâvih namazlarının da her rek’atında Fatiha ve zammı sûreyi cehrî, yüksek sesle okuması vaciptir. Bunun ölçüsü şöyle ... Devamını Oku »

Celal ne demek

CELÂL; Azamet, ululuk, büyüklük, yücelik anlamına gelir. Celâl, Allah’ın azametini ifade eder. Esmâ-i hüsnâ’dan biri olup, Mekke’ de nazil olan Rahmân suresinde iki defa zikredilmektedir. İlk geçtiği ayette Rabbin “vechini” (yüzünü) nitelerken, ikinci âyette bizzat Rabbin kendisini nitelemektedir. İlk geçtiği ayet: “Yeryüzünde bulunan herkes fanidir fakat celâl ve ikram sahibi olan Rabbi’nin vechi (yüzü) bakîdir” şeklindedir. (er-Rahman, 55/26-27) Rabbin kendisini ... Devamını Oku »

Celde nedir

CELD; Deriye vurmak veya deriyle vurmak demektir. Istılahta celd, zina eden gayr-i muhsan, mükellef erkek ve kadın ile zina iftirasında (kazf) bulunanların ve şarap içenlerin belirli yerlerine, belirlenen ölçülerde değnek veya kamçı ile vurmaktan ibaret olup, her bir vuruşa “celde” denir. (Bilmen, Ö. N., Hukûk-ı İslâmiyye, III, 202). Celd, ya da dilimizde yaygın bilinişi ile celde, Kur’an’da “Zina eden erkek ... Devamını Oku »