Salı , 11 Eylül 2018

Zekat nedir ve Zekat kimlere verilir? İşte Zekat hakkında bilgi

Zekat nedir? Zekat kimlere verilir, Zekat ne zaman verilir, Zekat ile ilgili ayetler ve Zekat ile ilgili tüm soruların cevabı burada. İşte Zekat hakkında bilgi

Zekat; Ölçülere göre zengin olan (Nisab miktarına ulaşmış) müslümanların seneden seneye malının ve parasının kırkta birini fakir olan müslümanlara vermesidir.

İslamın beş şartından dördüncüsü Zekat vermektir. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Mal ile yapılan bir ibadettir. Zekat, Kur”an-ı Kerim”de namaz ile birlikte birçok defa anılmıştır. Zekat, kalbi cimrilik hastalığından, malı fakirin hakkından temizleyen, zenginlerde şefkat ve merhamet duygularını geliştiren bir ibadettir.
İslam Dini, toplumun dertlerini tedavi eden, ihtiyaçlarını karşılayan birçok esaslar getirmiştir. Zekat bu esaslardan birisidir. Allah”ın emri olan zekat, bir sosyal yardımlaşma sistemidir. Zekat malın büyümesini ve bereketlenmesini sağlar. Zekatı verilen malı, yok olmaktan, kötü insanların zararından Allah korur.

Peygamber Efendimiz bu konu da şöyle buyurmuştur;“Mallarınızı zekat ile koruyunuz.“  (Nisab: Dinimizin koyduğu zenginlik ölçüsüdür. Borcundan ve asıl ihtiyaçlarından başka malı veya parası olan kimse zengin sayılır.)

Fitre miktarı ne kadardır?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2014 yılına ait belirlenen en alt fitre sınırı 10 tl’dir. Bu tutarın altında fitre verilemez. Ancak isteyenler gücü nispetinde bu tutarın üstünde fitrelerini verebilir.

Şirket ortakları zekatlarını nasıl verilmeli?
Fiilî olarak bir şirketin ortağı olan kişi, şirketin büro, alet vb. duran varlıkları dışındaki dönen varlığından kendi hissesine düşen miktarın, nisaba ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekâtını vermesi gerekir.

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin; duran varlıkları (üretim aletleri, makine vb.) zekâttan muaf; borçlar, malzeme, işçilik, üretim, pazarlama, yönetim, finansman vb. giderlerin maliyet hesapları yapılıp çıkarıldıktan sonra dönen varlıkları (yarı mamul ve üretilmiş mallar, hammaddeler, nakit para, çek vs.) ise net kâr ile birlikte % 2,5 oranında zekâta tabidir.

Banka Hesaplarında bulunan Paralarımız için zekat verilir mi?
Elde bulunan para veya altınlar ile banka hesaplarında bulunan paralar arasında zekat yükümlülüğü açısından bir fark yoktur. Bu sebeple Banka hesabında zekata malik nisap miktarınca bulunan paralardan üzerinden bir yıl geçtiği zaman % 2,5 oranında zekat verilmesi gerekir.

Fıtır Sadakası kimlere verilir?
Sadaka-i fıtır, zekât verilebilecek kimselere verilir. Zekât verilmesi caiz olmayan kişilere sadaka-i fıtır da verilemez. Bu sebeple ihtiyaçlı olsa bile, ana-babaya, dede-nineye, eş veya çocuklara, torunlara fıtır sadakası verilmez

Büluğ çağına ermemiş çocuklarında fıtır sadakası var mıdır?
Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslümana vaciptir. Bireyin sadaka-i fıtır ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak sadaka-i fıtırda, zekâtta öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

Yukarıda yapmış olduğumuz izahatlara uygun bir mali duruma sahip olan kişi kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin fıtır sadakasını vermesi gerekir.

Altından takı olarak takılan Ziynet eşyalarından zekat ödenirm mi?
Hanefî mezhebine göre altın ve gümüşten yapılmış süs eşyaları zekâta tâbidir. Meselâ altın ve gümüşten yapılmış bilezik, kolye, gerdanlık gibi kadın süs eşyası nisaba ulaşır ve üzerinden bir sene geçerse, o günkü altın fiyatları ile değeri bulunur ve 1/40 zekâtı verilir.

Fıtır Sadakası ne zaman verilir?
Sadaka-i fıtır, Ramazan Bayramı”nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak Bayram sabahına kadar sadaka-i fıtır verilmemiş ise, Bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

Geline veya damada zekat verilebilir mi?
Fakir olan damada zekât verilebilir. Koca eşine bakmakla yükümlü olduğundan, kişinin gelinine zekât vermesi dolaylı olarak kendi oğluna zekât vermesi gibidir. Bu itibarla, geline zekât vermek -geçerli olmakla birlikte- uygun değildir.

Kayınvalide ve kayıhpedere zekat verilir mi?
Kayınvalide ve kayınpeder, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerden olmadığı için, fakir iseler kendilerine zekât verilebilir.

Üvey anneye, üvey babaya, üvey çocuklara zekat verilir mi?
Kocası ölmüş ise üvey anneye, buluğ çağına erişip evden ayrılmış ise üvey çocuklara ve üvey babaya, fakir olmaları halinde zekât verilebilir. Çünkü bunlarla zekâtı veren kişi arsında usul ve füru ilişkisi olmadığı gibi, zekât veren şahıs bunlara bakmakla yükümlü de değildir.

Vergi zekatın yerine geçer mi?
Vergi bir vatandaşlık görevidir; zekât ise dinî bir yükümlülüktür. Ayrıca zekât ile vergi, yaptırım kaynağı, temel gaye, oran, miktar ve harcanacağı yerler bakımından birbirinden farklıdır. Bu itibarla, devlete ödenen vergiler zekât yerine geçmez. Zekâtın ayrıca verilmesi gerekir.

Temel ihtiyaç malzemeleri için biriktirilen paradan zekat verilir mi?
Aslî ihtiyaçlar; ev, ev eşyası, giyecek, ulaşım ve yiyecek gibi hayatın güvenli ve sağlıklı bir şekilde devamı için gerekli olan şeylerdir. Bu ihtiyaçların karşılanması için, bunların mülkiyetine sahip olma zorunluluğu yoktur. Bu ihtiyaçları temin etmek için biriktirilen paralarla onları karşılamak üzere sözlü ya da yazılı herhangi bir taahhüde girilmişse o takdirde bu paralardan zekât vermek gerekmez. Çünkü sözlü ya da yazılı taahhüde girildiğinde bu para, artık temel ihtiyaç için harcanmış demektir. Ancak böyle bir taahhüde bağlanmamış paranın, nisap miktarına ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde, zekâtının verilmesi gerekir.

Gayri meşru yollardan kazanılan paranın zekatı var mıdır?
Gayr-i meşru yolla sağlanan kazancın sahibi belli ise, bu kazancın sahibine iade edilmesi; belli değil ise, karşılığında sevap beklemeksizin yoksullara veya hayır kurumlarına verilerek elden çıkarılması gerekir. Bu itibarla, gayr-i meşru yolla elde edilen kazancın tamamı ya sahibine iade edilerek veya hayır yolda harcanarak elden çıkarılacağından, zekâtının verilmesi söz konusu değildir.

Zekat Kimlere Verilmez?
Zekat ihtiyaç sahibi bile olsalar şu kimselere verilmez:
1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,
2) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,
3) Müslüman olmayanlara,
4) Karı-koca birbirlerine,
Zekât veremez..
Zekatlar gıda maddesi veya başka bir ihtiyaç maddesi olarak verilebilir mi?
Zekat nakdi verilebileceği gibi aynide verilebilir. Bu bağlamda; gıda maddesi, giyim veya fakirin ihtiyacı olduğu birşeyi karşılamak suretiylede zekatımızı verebiliriz.
Ürün elde etmek için yaptığımız harcamalar öşürü verilirken dikkate alınır mı?
Günümüzde gübre, mazot, işçilik gibi masraflar da üretimin maliyetinde önemli bir yekûn oluşturmaktadır. Bu nedenle, tarımsal ürünlerin zekâtında, elde edilen hasılattan (gayr-i safî), ürün için yapılan günümüz tarım şartlarının getirmiş olduğu ekstra masraflar çıkarıldıktan sonra, geriye kalan ürünün nisap miktarına ulaşması halinde, tabiî yollarla sulanan arazîde 1/10, kova, tulumba, su motoru vb. usullerle masraf veya emekle sulanan arazîde 1/20 oranında zekât verilmesi gerekir.

Toprak Ürünlerinden öşür nasıl verilir?
Odun, kamış (şeker kamışı hariç) ve ottan başka topraktan elde edilen her türlü ürünün, nisap miktarına ulaşması halinde (yaklaşık 650 kg.) zekâtının verilmesi gerekir.

Yüce Allâh; “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan infak edin…” (Bakara 2/267); “Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O’dur. Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (En”am 8/141) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de, “yağmur ve nehir sularıyla sulanan toprak mahsullerinde onda bir; kova ile sulananlarda ise yirmide bir vardır” buyurmuştur (Buhârî, Zekât, 55).
Hadiste de belirtildiği gibi, mahsulün zekâtının verilmesinde toprağın işlenmesi ve su kullanımı esas olarak alınmaktadır. Buna göre toprak emek sarf edilmeden yağmur, nehir, dere, ırmak ve bunların kanallarıyla sulanıyorsa, çıkan mahsulün 1/10″i; kova, dolap gibi emekle veya suyun ücretle alınması, motorla sulama gibi masraf gerektiren bir yolla sulanıyorsa 1/20″i zekât olarak verilir.

Alacakların Zekatları Nasıl Ödenir?
Geri ödeneceği kesin olan alacakların, her yıl alacaklı tarafından zekâtlarının ödenmesi gerekir. Alacak tahsil edilmeden önce zekâtı verilmemişse, tahsil edildikten sonra, geçmiş yıllara ait zekâtlar da ödenmelidir. İnkâr edilen veya geri alınma ihtimali olmayan alacakların her yıl zekâtının verilmesi gerekmez. Şayet böyle bir alacak daha sonra ödenirse, alacıkla bu tarihten itibaren zekât mükellefi olur; geçmiş yıllar için zekât ödemez.

Ticaret Malında Zekat Nasıl Hesaplanır?
Kâr amacıyla alınıp satılan mallara “ticaret malları” denir. 80.18 gr. altın değerinde ticaret malına sahip olan kişinin, bu malın elde edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesi halinde, kırkta bir (%2,5) oranında zekâtını vermesi gerekir.

Zekât, ileride elde edilmesi muhtemel kârdan değil, mevcut sermayeden ödenmesi gereken mali bir ibadettir. Bu itibarla, ticaret malının zekâtı verilirken, kârsız olarak zekâtının verildiği tarihteki değeri esas alınmalıdır.

Zekat vermenin bir zamanı var mıdır?
Zekât vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri uygun olur.

Taksitli Zekat verilebilir mi?
Asıl olan kişinin üzerine terettüp eden zekâtı ödemesidir. Bu itibarla, zekât bir defada ödenebileceği gibi, taksitle de ödenebilir.

İlgili kelimeler:
_some_qunique_referrer_placeholder_https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1831 zPFzPW6Ig-G7tcAoP_-WjPXqXLdrRlO2J1srg79gvsyvwMfHUICbc2tUP5mVDVEv c89649f221852cd83d884574a814d4c447b44cc0&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmehttps://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1829 DIizDkMOjlQBocwLfoCpLfWcQ5TaPfQvQvJnvSM_kEq1zZCdQpXPZ7tmsebgM5IE f289cd8bebde0701d13310d43c0b8a44b3141874&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmehttps://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1828 RVX6_dc_k1i5guJkGXzJZLeXK6CtPuvkCHpRJQYleTBE996D-MQSfe3Y-e1g2KvI e3fdab5967ab9c02c785401410a28e06ab75a223&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmehttps://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1828 DZGnshzZS7sIg8JjA5QBTlfYWRDaX5jPbmKEpteM2eC43_aJPCRkW-rSqybFiSHY c77ef41b610354bac7c3202ecb952c9d0b34beef&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmehttps://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1827 Uy0EMa-ISOR-uJ8M3wkxipQPFX5zeTbmSsHoutR6E4_CWmKbiqjnjc-kO9l3IJJX c6d2cc27a883fda2dbb96d22bda21657ee8d9802&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmehttps://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1827 K9G3iI_6Fcc0JtwurZ37CrEfjq2ExWKgQXF8SXsvhdutniDtQfqw0uvZbbTExyxY c7b6df5eceb8e00626f192e07b5c02f9a99fa9f4&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmehttps://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1826 uyjk2tKxq2QThbbf0wSBTWgV8YmFnJKdMunlYeC61CNS9CPuXeXK_qsxwABFQ8tM 2591ad5b2322bf7b7e3e8fab1e5d8463198cb8f5&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmehttps://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1825 ZNU3Gogt2aLLbO0-jeVRAnMvCeND3sM3ajCqPIrOAOk28DN7_xBW34O1C3rg65wk 3542eef925de877495e3a7789443b8eac41b9927&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmehttps://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1825 66Md85kpqScv4LSGjkl-wU6iOjC8XhNSgcO9L_MKfqp6pZqS9h_NLjCSicZ7_gMJ 1ff749a3b0271d1633e2e4f334d81dbf01c40857&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.